Ustavující schůze členů „Asociace zámkových a klíčových služeb ČR „ se konala dne 10.12.2011 od 10:00 hod. ve Veverské Bitýšce v hotelu “Nový Dvůr“.


Klíče, zámky, trezory
 

Účast:  17 členů  a 2 hosté  — viz prezenční listina. Schůzi řídil  Ing. Dolejš Karel a p. Jan Novotný.

Program:
1) Úvodní informace
2) Volba komisí
3) Volba prezidia Asociace a dozorčí rady
4) Projednání stanov „AZKS“
5) Projednání ustavujících materiálů
6) Technické vybavení
7) Časopis
8) Kontakty, průkazky
9)  Zajištění valné hromady
10) Plán činnosti
11) Diskuse
12) Usnesení

Průběh jednání:

1) P. Novotný informoval  o důvodech  vzniku  Asociace  a úkolech,  kterými se asociace  bude řídit a v  jaké podobě, jakým směrem a  celkovou vizi činnosti.
2) Na základě  návrhů  z pléna bylo  zvoleno prezidium Asociace ve složení:

Prezident  p. Novotný Jan, Brno

1. viceprezident  Ing. Dolejš Karel. Havířov

viceprezident Bc. Šimandl Daniel, Most

viceprezident p. Mahdal Boris, Olomouc

viceprezident Mgr. Jitka Ivanovová, Sokolov

Všichni byli zvoleni jednohlasně.

Hmotnou odpovědnost a podpisové právo má prezident  p.  Jan Novotný  a  1. viceprezident  Ing. Karel Dolejš.

3) Na základě návrhů z pléna byla zvolena tříčlenná dozorčí rada ve složení:

Předseda DR p. Čapek Václav, Třinec,

člen DR p. Kohut Vladimír, Frýdek-Místek

člen DR Mgr. Blahák David, Brno. Všichni byli zvoleni jednohlasně.

Projednáno a schváleno:

4) Projednání a schválení stanov „AZKS“.  Informace   o přidělení IČO  22767632 .

5) Projednání a schválení: přihlášky, jednacího řádu, Kodexu etiky,  podmínek k přijetí za člena AZKS, Čestné prohlášení  člena  AZKS,  schváleno jednomyslným hlasováním.

6) Členský  příspěvek   2 000,- Kč,   členský  příspěvek starobních důchodců 500,-Kč. Odhlasováno a schváleno jednomyslně.

7) Zakoupit PC Notebook cca 10 000,- Kč , tiskárnu cca 1 500,-Kč, mobilní telefon cca 1 500,- Kč, program na jednoduché nebo podvojné účetnictví Jukwin cca 2 500,-Kč.  Účetnictví bude vedeno od 1.1.2012.   Odhlasováno a schváleno jednomyslně.

8) Návrh časopisu ZÁMKAŘ  v tištěné i elektronické podobě. Redakční rada: Ing. Arnošt Bajer, p. Jan Novotný, p. Boris Mahdal.  Vydání cca 4x—5x ročně.

9) Návrh a zajištění internetových stránek a pošty:      www.azks.cz,  www.azks.eu,  azks@seznam.cz

10) Návrh a zajištění průkazky člena AZKS (plastová karta) a členského listu AZKS.

11) Organizační zajištění 1. Valné hromady dne 21.1.2012 (sobota) v Ostrovačicích (u Brna), restaurace U Nedbálků“. Od 9:00 prezentace výrobků, školení apod.  Zahájení VH v 11:00.  Bude zaslána pozvánka s programem.

12) Ustavující schůze ukládá členům AZKS:

- Aktivním  přístupem  všech  členů  zajistit další  rozvoj  asociace,   vzájemnou  výměnu zkušeností mezi členy asociace u příležitostí školeních a seminářů. 

- Přispívat do časopisu ZÁMKAŘ.

- Doplnit u  členů AZKS  Koncesní živnost    „Poskytování technických  služeb k ochraně majetku a osob“.

- Informovat své kolegy klíčníky-zámkaře ve svém okolí o  1.Valné hromadě  a nabídnout členství v asociaci vč. doporučení.  Předložit návrhy na téma školení a seminářů na rok 2012.

13) Ustavující schůze ukládá prezidiu AZKS:                                                            

- Zpracovat plán činnosti dle rámcových úkolů na rok 2012

- Zpracovat plán činnosti vč. rozpočtu a předložit na 1. VH v Ostrovačicích.

-  Důsledně prověřit nové přihlášky členů vč. doporučení. 

14) Závěrem proběhla diskuse a schválení usnesení — jednomyslně schváleno.                                        


Zapsal: 10.12.2011 Boris Mahdal